Algemene voorwaarden

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Behoudens schriftelijke afwijking van onzentwege of tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, beheersen de volgende voorwaarden, die geacht worden gekend en zonder voorbehoud aanvaard te zijn door onze klanten, de rechtsverhoudingen tussen de N.V. Chemicar Europe en haar klanten.

1.2 De toepassing van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 BETALING

2.1 Al onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting op de maatschappelijke zetel van Chemicar Europe binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum.

2.2 In geval van niet-betaling van enig bedrag op zijn vervaldatum zullen automatisch, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, verwijlinteresten verschuldigd zijn a rato van 15% met een minimum van E 40,00 als schadeloosstelling voor de administratieve kosten veroorzaakt
door deze laattijdige betaling.

2.3 Het uitschrijven van wissels kan alleen maar met onze toestemming gebeuren. De trekking geldt als betaling onder voorbehoud van een latere inning. Disconto, wisselkosten, wisselbetalingen en andere heffi ngen en kosten zijn ten laste van de klant.

Artikel 3 KLACHTEN

3.1 Klachten worden alleen in aanmerking genomen indien deze schriftelijk en aangetekend binnen de 14 kalenderdagen na verzending van de factuur worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van Chemicar Europe.

3.2 Er zal geen rekening gehouden worden met klachten die na verloop van deze termijn worden ingediend. Tevens
dient de motivatie van de klacht duidelijk verwoord te zijn.

Artikel 4 EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendom van alle door Chemicar Europe geleverde producten en diensten aan de klant blijft bij Chemicar Europe zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens Chemicar Europe niet is nagekomen.

Artikel 5 VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Ingeval een factuur niet wordt betaald, behoudt Chemicar Europe zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te schorsen tot aan de integrale betaling van de vervallen bedragen.

5.2 Chemicar Europe behoudt zich in het geval van wanbetaling bovendien het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen of te ontbinden bij aangetekend schrijven zonder enige schadevergoeding of opzeg.

Artikel 6 TOEPASSELIJK RECHT EN GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

6.1 Het ontstaan, de uitvoering of de interpretatie van de bestelbon, de overeenkomst en de algemene voorwaarden
worden beheerst door het Belgische recht.

6.2 Alle geschillen met betrekking tot het ontstaan, de uitvoering of de interpretatie van de bestelbon, de overeenkomst en de algemene voorwaarden behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten van de maatschappelijke zetel van Chemicar Europe, wat ook het adres van betaalbaarstelling of de overeengekomen wijze van betaling weze, onverminderd het recht van Chemicar Europe om de betwiste zaak voor de plaatselijke rechtbank te brengen.
 
Copyright © 2024 Chemicar Europe NV - Disclaimer - Privacy